Digitale ferdigheter (datakurs) – Kompetansepluss

Hva er Kompetansepluss?

Kompetansepluss Arbeid er en tilskuddsordning som skal bidra til at flere voksne arbeidstakere kan ta del i opplæring og utdanning. Økt kompetanse fører til at færre faller ut av arbeidslivet på grunn av manglende ferdigheter.

Metis Kompetanse har lang erfaring med å gjennomføre Kompetansepluss-kurs (tidligere BKA-kurs) i regi av Kompetanse Norge. Bedrifter kan søke om midler til slike kurs sammen med Metis Kompetanse. Dersom man får tildelt kursmidler er dette gratis for bedriften og de ansatte.

Hva er digitale ferdigheter?

Digitale ferdigheter er i dag en forutsetning for å kunne delta aktivt i arbeidsliv, samfunnsliv og opplæring. Å ha grunnleggende digitale ferdigheter vil si å kunne bruke digitale verktøy og tjenester hensiktsmessig og forsvarlig. Digitale ferdigheter innebærer også å utvikle digital dømmekraft gjennom å tilegne seg kunnskap og gode strategier for nettbruk. Bruk av digitale verktøy og tjenester vil si å løse praktiske oppgaver, finne informasjon og kunne kommunisere. Digitale ferdigheter påvirker også måten vi lærer på, vår måte å lese, skrive, regne og uttrykke oss muntlig.

 

Hvem passer kurset for? Kurset passer for de har lav eller liten digital kompetanse, eller som trenger påfyll av digital kompetanse. 

Varighet: Kursene har en varighet på enten 30 eller 50 timer, og kan enten tas separat eller i kombinasjon med andre kurs.

Tidspunkt: Det er opptil bedriften å velge når kurset skal gå. Det kan være på dagtid, ettermiddag, kveld eller helg. Vi anbefaler minimum 3 timers økter av gangen for størst mulig læringsutbytte, og at det legges opp til en jevn progresjon på kurset.

Nivå: Kurset blir individuelt tilpasset kursdeltakerne, og vil være fra Nivå 1-3, avhengig av nivået i gruppen. Alle kursdeltakere blir kartlagt første og siste kursdag, slik at vi får tilpasset kurset til kursdeltakernes nivå, og for å se om kurset har gitt ønsket kompetanse etter endt kurs.

Kursbevis: Alle kursdeltakere får kursbevis ved ca 75% fremmøte på kurset.

Innhold: Kurset er praktisk og yrkesrettet, og tar utgangspunkt i læringsmål i digitale ferdigheter fra Kompetanse Norge. For å gjøre det så prasisnært som mulig knyttes eksempler opp til kursdeltakernes arbeidsoppgaver, som utdrag fra bedriftens personalhåndbok, HMS-dokumentasjon, manualer, rutiner og lignende.

 

Ulike kursnivåer (nivå 1-3):

Læringsmålene er delt inn i tre nivåer med utgangspunkt i Rammeverk for grunnleggende ferdigheter. Nivåene beskriver progresjonen i det å bruke digitale ferdigheter som verktøy i ulike situasjoner.

Nivå 1

Digitale ferdigheter på nivå 1 innebærer at en forholder seg til digital informasjon når det er nødvendig, og tar i bruk enkle digitale verktøy. Kjenner til nettvettregler. Trenger opplæring for å ta i bruk  nye verktøy eller tjenester.

Nivå 2

Digitale ferdigheter på nivå 2 innebærer at en forholder seg aktivt til digital informasjon og kan bruke informasjonen i nye sammenhenger og situasjoner. Digitale verktøy og tjenester er kjent og blir benyttet. Har økt bevissthet i forhold til nettvett og digital dømmekraft.

Nivå 3

Digitale ferdigheter på nivå 3 innebærer at en er en reflektert bruker av sammensatte digitale verktøy og tjenester. Bruker aktivt digitale tjenester tilpasset situasjon og hensikt og aktivt bruk er en naturlig del av hverdagen i de fleste situasjoner. Setter seg raskt inn i nye bruksområder og er en bevisst og reflektert bruker.

 

På kurset vil man uavhengig av antall timer og nivå komme innom:

  • Bruk av IKT-systemer (for eksempel Office 365)
  • Søking og utveksling digital informasjon
  • Produksjon og presentasjon av digital informasjon
  • Digitale ferdigheter i hverdagen

Vi gjennomfører kurs i hele landet, men har hovedkontor i Bergen sentrum.

Besøksadresse
Lars Hilles gate 17, Bergen
5008 Bergen

Postadresse
Metis Privatistskole AS
Postboks 59 – Nygårdstangen
5838 Bergen