Lesing og skriving – Kompetansepluss

Hva er Kompetansepluss?

Kompetansepluss Arbeid er en tilskuddsordning som skal bidra til at flere voksne arbeidstakere kan ta del i opplæring og utdanning. Økt kompetanse fører til at færre faller ut av arbeidslivet på grunn av manglende ferdigheter.

Metis Kompetanse har lang erfaring med å gjennomføre Kompetansepluss-kurs (tidligere BKA-kurs) i regi av Kompetanse Norge. Bedrifter kan søke om midler til slike kurs sammen med Metis Kompetanse. Dersom man får tildelt kursmidler er dette gratis for bedriften og de ansatte.

Hva er å kunne lese og skrive?

Å kunne lese er å skape mening fra tekst. Å lese handler om å kunne forstå, bruke, reflektere over og engasjere seg i innholdet i tekster. Tekster inkluderer alt som kan leses i ulike medier, ikke bare ord, men også illustrasjoner, symboler eller andre uttrykksmåter. Kunnskap om hva som kjennetegner ulike typer tekster og deres funksjon, er en viktig del av lesing.

Å kunne skrive vil si å kunne ytre seg forståelig og på en hensiktsmessig måte om ulike emner og å kommunisere med andre. Skriving er også et redskap for å utvikle egne tanker og egen læring. For å være i stand til å planlegge, utforme og bearbeide tekster som er tilpasset innholdet og formålet med skrivingen. Å mestre lesing og skriving er en forutsetning for livslang læring og for å kunne delta aktivt i samfunnslivet på en kritisk og reflektert måte.

 

Hvem passer kurset for? Kurset passer for de som trenger mer kompetanse og trening i lese og skriveferdigheter.

Varighet: Kursene har en varighet på enten 40, 50, 80, 100 eller 150 timer, og kan enten tas separat eller i kombinasjon med andre kurs.

Tidspunkt: Det er opptil bedriften å velge når kurset skal gå. Det kan være på dagtid, ettermiddag, kveld eller helg. Vi anbefaler minimum 3 timers økter av gangen for størst mulig læringsutbytte, og at det legges opp til en jevn progresjon på kurset.

Nivå: Kurset blir individuelt tilpasset kursdeltakerne, og vil være fra Nivå 1-3, avhengig av nivået i gruppen. Alle kursdeltakere blir kartlagt første og siste kursdag, slik at vi får tilpasset kurset til kursdeltakernes nivå, og for å se om kurset har gitt ønsket kompetanse etter endt kurs.

Kursbevis: Alle kursdeltakere får kursbevis ved ca. 75% fremmøte på kurset.

Innhold: Kurset er praktisk og yrkesrettet, og tar utgangspunkt i læringsmål i lesing og skriving fra Kompetanse Norge. For å gjøre det så prasisnært som mulig knyttes eksempler opp til kursdeltakernes arbeidsoppgaver og hverdagsliv.

 

Ulike kursnivåer (nivå 1-3):

Læringsmålene er delt inn i tre nivåer med utgangspunkt i Rammeverk for grunnleggende ferdigheter. Nivåene beskriver progresjonen i det å bruke lesing og skriving som verktøy i ulike situasjoner.

Nivå 1
Å kunne lese og skrive på nivå 1 innebærer at en leser og skriver korte og kjente tekster en møter ofte. En kan trenge støtte når en leser og skriver i nye situasjoner.

Nivå 2
Å kunne lese og skrive på nivå 2 innebærer at en leser og skriver oversiktlige tekster. En forholder seg aktivt til skriftlig informasjon, og har strategier for å videreutvikle ferdighetene. En kan bruke lesing og skriving i nye situasjoner, til læring og til å løse en del utfordringer i hverdagen.

Nivå 3
Å kunne lese og skrive på nivå 3 innebærer at en behersker formelle krav til et mangfold av tekster. En leser og skriver på en selvstendig, kritisk og fleksibel måte og velger ut fra sammenheng og behov.

 

På kurset vil man uavhengig av antall timer og nivå komme innom:

  • Lese- og skrivestrategier
  • Lese og forstå
  • Skrive og kommunisere
  • Lesing og skriving i hverdagen

Vi gjennomfører kurs i hele landet, men har hovedkontor i Bergen sentrum.

Besøksadresse
Lars Hilles gate 17, Bergen
5008 Bergen

Postadresse
Metis Privatistskole AS
Postboks 59 – Nygårdstangen
5838 Bergen