Norsk for fremmedspråklige – Kompetansepluss

Hva er Kompetansepluss?

Kompetansepluss Arbeid er en tilskuddsordning som skal bidra til at flere voksne arbeidstakere kan ta del i opplæring og utdanning. Økt kompetanse fører til at færre faller ut av arbeidslivet på grunn av manglende ferdigheter.

Metis Kompetanse har lang erfaring med å gjennomføre Kompetansepluss-kurs (tidligere BKA-kurs) i regi av Kompetanse Norge. Bedrifter kan søke om midler til slike kurs sammen med Metis Kompetanse. Dersom man får tildelt kursmidler er dette gratis for bedriften og de ansatte.

Hva er norsk for fremmedspråkelige?

Norsk for fremmedspråkelige er et praktisk og yrkesrettet kurs. Kurset tar utgangspunkt i deler av læreplan i norsk for voksne innvandrere, samt læringsmålene til Kompetanse Norge i grunnleggende ferdigheter for lesing/skriving/muntlige ferdigheter. For å gjøre det så praksisnært som mulig knyttes eksempler opp til kursdeltakernes arbeidsoppgaver, som utdrag fra bedriftens personalhåndbok, HMS-dokumentasjon, manualer, rutiner og lignende.

 

Hvem passer kurset for? Kurset passer for ansatte som ønsker å lære seg norsk, fra A1-B2 nivå.

Varighet: Kursene har en varighet på enten 50, 100 eller 150 timer, avhengig av hva din bedrift ønsker.

Tidspunkt: Det er opptil bedriften å velge når kurset skal gå. Det kan være på dagtid, ettermiddag, kveld eller helg. Vi anbefaler minimum 3 timers økter av gangen for størst mulig læringsutbytte, og at det legges opp til en jevn progresjon på kurset.

Nivå: Kurset blir individuelt tilpasset kursdeltakerne, og vil være fra A1-B2, avhengig av nivået i gruppen. Alle kursdeltakere blir kartlagt første og siste kursdag, slik at vi får tilpasset kurset til kursdeltakernes nivå, og for å se om kurset har gitt ønsket kompetanse etter endt kurs.

Kursbevis: Alle kursdeltakere får kursbevis ved ca 75% fremmøte på kurset.

 

Ulike kursnivåer (fra A1-B2):

Det finnes ulike nivåer i norsk, og avhengig av hvilket nivå kursdeltakeren er på vil kurset omfatte utdrag fra følgende emner:

Kurs på A1-nivå, målsetting: Etter endt kurs kan kursdeltakeren forstå og bruke kjente, dagligdagse uttrykk og svært enkle utsagn om seg selv og nære forhold. Kursdeltakeren kan delta i rutinepregede samtaler på en enkel måte, hvis samtalepartneren snakker langsomt og tydelig og er innstilt på å hjelpe.

Kurs på A2-nivå, målsetting: Etter endt kurs kan deltakeren forstå svært enkelt dagligspråk, og kan uttrykke seg enkelt om emner knyttet til egen person og familie, nære omgivelser og arbeid. Deltakeren kan klare seg i enkle og rutinepregede samtalesituasjoner med direkte utveksling av informasjon om kjente forhold, hvis samtalepartneren snakker langsomt og tydelig og er støttende.

Kurs på B1-nivå, målsetting: Etter endt kurs kan kursdeltakeren forstå klare og enkle fremstillinger relatert til kjente emner fra arbeid, skole, hjem og fritid og kan uttrykke seg enkelt og sammenhengende om kjente emner og emner av personlig interesse. Kursdeltakeren kan delta uforberedt i samtaler i de fleste situasjoner en møter i dagliglivet, når samtalepartneren snakker tydelig.

Kurs på B2-nivå, målsetting: Etter endt kurs kan kursdeltakeren forstå komplekse framstillinger, også faglige drøftinger innenfor eget fagområde og uttrykke seg klart og nyansert om et vidt spekter av emner. Kursdeltakeren kan uttrykke synspunkter og argumenter for og imot ulike alternativer og kan delta i samtaler med et så spontant og flytende språk at kommunikasjonen med morsmålsbrukeren ikke blir anstrengende for noen av partene.

 

For mer informasjon se et mer detaljert utdrag fra lærerplanen nedenfor.

Utdrag fra lærerplanen

Vi gjennomfører kurs i hele landet, men har hovedkontor i Bergen sentrum.

Besøksadresse
Lars Hilles gate 17, Bergen
5008 Bergen

Postadresse
Metis Privatistskole AS
Postboks 59 – Nygårdstangen
5838 Bergen