Regning (praktisk og yrkesrettet) – Kompetansepluss

Hva er Kompetansepluss?

Kompetansepluss Arbeid er en tilskuddsordning som skal bidra til at flere voksne arbeidstakere kan ta del i opplæring og utdanning. Økt kompetanse fører til at færre faller ut av arbeidslivet på grunn av manglende ferdigheter.

Metis Kompetanse har lang erfaring med å gjennomføre Kompetansepluss-kurs (tidligere BKA-kurs) i regi av Kompetanse Norge. Bedrifter kan søke om midler til slike kurs sammen med Metis Kompetanse. Dersom man får tildelt kursmidler er dette gratis for bedriften og de ansatte.

Hva er grunnleggende ferdigheter i regning?

Å kunne regne er en forutsetning for å kunne delta aktivt i arbeidsliv, samfunnsliv og opplæring. Å ha grunnleggende regneferdigheter vil si at man forstår og er sikker på egne matematiske vurderinger i ulike sammenhenger. Dette innebærer å være trygg på ulike regnearter og hvordan de skal brukes i ulike situasjoner, både på jobb, samfunnsliv og opplæring. Gode regneferdigheter vil si å løse oppgaver og vurdere hva svarene betyr i reelle situasjoner. Gode regneferdigheter stiller også krav til vurdering av nøyaktighet.

 

Hvem passer kurset for? Kurset passer for de trenger mer kompetanse og trening i å bruke regning som et verktøy, både på jobb og privat.

Varighet: Kursene har en varighet på enten 50 eller 80 timer, og kan enten tas separat eller i kombinasjon med andre kurs.

Tidspunkt: Det er opptil bedriften å velge når kurset skal gå. Det kan være på dagtid, ettermiddag, kveld eller helg. Vi anbefaler minimum 3 timers økter av gangen for størst mulig læringsutbytte, og at det legges opp til en jevn progresjon på kurset.

Nivå: Kurset blir individuelt tilpasset kursdeltakerne, og vil være fra Nivå 1-3, avhengig av nivået i gruppen. Alle kursdeltakere blir kartlagt første og siste kursdag, slik at vi får tilpasset kurset til kursdeltakernes nivå, og for å se om kurset har gitt ønsket kompetanse etter endt kurs.

Kursbevis: Alle kursdeltakere får kursbevis ved ca 75% fremmøte på kurset.

Innhold: Kurset er praktisk og yrkesrettet, og tar utgangspunkt i læringsmål grunnleggende ferdigheter i regning fra Kompetanse Norge. For å gjøre det så prasisnært som mulig knyttes eksempler opp til kursdeltakernes arbeidsoppgaver og arbeidshverdag.

 

Ulike kursnivåer (nivå 1-3):

Læringsmålene er delt inn i tre nivåer med utgangspunkt i Rammeverk for grunnleggende ferdigheter. Nivåene beskriver progresjonen i det å bruke regning som verktøy i ulike situasjoner.

Nivå 1
Å kunne regne som grunnleggende ferdighet på nivå 1 innebærer at man forstår enkel matematisk informasjon i hverdagen, og tar i bruk enkel regning i kjente sammenhenger uten hjelpemidler.

Nivå 2
Å kunne regne som grunnleggende ferdighet på nivå 2 innebærer at en forholder seg aktivt til matematisk informasjon, bearbeider informasjonen og bruker regning i ulike situasjoner.

Nivå 3
Å kunne regne som grunnleggende ferdighet på nivå 3 innebærer at en forstår og bruker matematisk informasjon. En skal bruke sin kunnskap til å gjøre egne vurderinger, og kunne kommunisere og presentere matematisk informasjon i ulike sammenhenger.

 

På kurset vil man uavhengig av antall timer og nivå komme innom:

  • Bruken av tall
  • Måling og geometri
  • Statistikk
  • Regning i hverdagen

Vi gjennomfører kurs i hele landet, men har hovedkontor i Bergen sentrum.

Besøksadresse
Lars Hilles gate 17, Bergen
5008 Bergen

Postadresse
Metis Privatistskole AS
Postboks 59 – Nygårdstangen
5838 Bergen