Avtalevilkår

Disse vilkårene gjelder for alle kurs ved Metis Privatistskole, inkludert Metis Nettstudier (et produkt av Metis Privatistskole):

 1. Om avtalen
  Ved å fylle ut bestillingsskjema på www.metis.no, markert for ”Jeg har lest og godtar vilkårene under for påmelding til kurs hos Metis Privatistskole” og klikket ”Send påmelding”, har kursdeltager akseptert vilkårene i denne avtalen. Ved bestilling via web (www.metis.no) gjelder Lov om angrefrist. Kursdeltager vil motta en påmeldingsbekreftelse sammen med et ferdig utfylt angreskjema fra skolen på epost. Påmeldingsbekreftelsen og vilkårene utgjør til sammen din avtale med Metis Privatistskole.
 2. Skoleåret og eksamen
  Ved stedsbaserte kurs (undervisning i klasserom) følger skolen som hovedregel skoleruten for den enkelte kommune. Timeplanen kan bli forandret i løpet av skoleåret dersom uforutsette omstendigheter skulle oppstå.
 3. Nettstudier
  Kursdeltaker har tilgang til påmeldte nettstudier i inntil 15 mnd. fra påmeldingsdato. Tilgangen fjernes automatisk etter avlagt eksamen (eksamenstidspunkt er avtalt med faglig mentor). Med studierett menes tilgang til digitalt fagrom på skolens læringsplattform samt tilgang på faglig mentor. Kursdeltaker har rett til å søke om forlenget studietid på 6 måneder mot et tillegg på 10 % av kursavgiften. Kursdeltaker kan søke om permisjon i løpet av nettstudiets løpetid. Søknad må sendes skriftlig via post eller epost. Relevant dokumentasjon må vedlegges. Permisjon gir ikke rett til kreditering av studieavgift. Avtalt betalingsplan skal følges.
 4. Eksamen
  Det er fylkeskommunen som bestemmer dato for gjennomføring av privatisteksamen og som tar i mot påmeldinger til eksamen. Det er elevens ansvar å melde seg opp til riktig eksamen. Privatistkontorene i de enkelte fylker har ansvar for å organisere, gjennomføre og sensurere selve eksamen. Kursdeltager må selv dekke privatisteksamensgebyr til fylkeskommunen.
 5. Betalingsforpliktelser
  Kursdeltageren skal betale kursavgift og andre avgifter i samsvar med de betingelser som er anført i avtalen. Kursavgiften og andre avgifter forfaller til betaling ved kursets start. Avtalen er personlig og kan ikke overdras til andre. Dersom andre, for eksempel arbeidsgiver eller enkeltpersoner, skal dekke kursavgift helt eller delvis, må denne medsignere egen avtale. Påmeldingen er bindende – se punkt 8 om avbrudd. Ved behov for utsatt betaling må kursdeltaker kontakte Metis Privatistskole. Kredittsjekk vil kunne bli gjennomført.
 6. Skolens ansvar
  Skolen skal gjennomføre utdanningen i samsvar med de planer som på forhånd er forelagt kursdeltageren. Skolen kan likevel foreta endringer dersom spesielle forhold tilsier det. Skolen må dokumentere og begrunne hvorfor endringene er nødvendige. Ved stedsbaserte kurs (undervisning i klasserom) forbeholder skolen seg retten til å avlyse kurset som følge av liten deltakelse eller av andre årsaker som er utenfor skolens kontroll. Ved avlysning fra skolens side vil kursdeltageren få refundert alle innbetalte registrerings- og kursavgifter. Dersom skolen avlyser kurstilbudet som følge av liten deltakelse må varsel om avlysing sendes kursdeltageren så tidlig som mulig og senest innen 1 uke før kursstart. Skolen er da pliktig å prøve å skaffe kursdeltageren alternativt kurstilbud ved egen eller annen skole. Ansvar for kursdeltagers eiendeler og løsøre: Kursdeltaker står selv ansvarlig for egne eiendeler; klær, bøker, elektronisk utstyr og lignende løsøregjenstander. Skader på personlig utstyr dekkes ikke av skolen eller skolens forsikringsselskap. Metis Privatistskole er likevel erstatningspliktig dersom skolen ved simpel uaktsomhet har forårsaket skade på elevens personlige utstyr.
 7. Kursdeltagerens ansvar
  • A. Kursdeltageren skal sette seg inn i og følge skolens reglement. Kopiering av kursmateriell, dataprogram eller annen informasjon som tilhører skolen, evt. noen skolen har avtale med, må ikke forekomme uten at det på forhånd er innhentet skriftlig samtykke fra skolen. Adresseendring, både postadresse og epost, må straks meldes skolen skriftlig. Skolen benytter primært e-post i kommunikasjon med kursdeltager og det er derfor viktig å varsle skolen ved endring av epost-adresse. Kursdeltakeren er selv ansvarlig for at fagene kursdeltaker tar hos skolen gir de rette fagkombinasjonene som kursdeltaker trenger på sitt vitnemål for å oppnå ønskelig kompetanse. Kursdeltager er selv ansvarlig for oppmelding til eksamen og må selv kontrollere at disse eksamenene ikke faller på samme tidspunkt.
  • B. Kursdeltaker forplikter seg til å møte presis til undervisningstimene, delta i undervisningen i den form den blir gitt og skaffe seg slikt undervisningsmateriell som undervisningsopplegget nødvendiggjør Fri fra undervisning: All fri fra undervisning skal avtales skriftlig med skolen. Påvirkning av alkohol eller andre stoffer: det er ikke tillatt å møte til undervisningen i ruset tilstand eller å benytte rusmidler på skolen. Metis Privatistskole har rett til å utvise kursdeltakere dersom dette forekommer. Utviste kursdeltakere vil ikke få refundert kursavgiften og karaktergarantien på eksamen vil da ikke lenger gjelde (dette punktet gjelder ikke nettstudier).
 8. Karaktergaranti
  Karaktergaranti gjelder bare for kunder som er forbrukere (private kunder). Kursdeltakerne har rett på å få kurspengene tilbakebetalt i de enkelte fag dersom kursdeltageren ikke forbedrer sin karakter fra videregående skole. Forutsetninger for at denne karaktergarantien skal gjelde er:
  • A. Ved stedsbaserte kurs (undervisning i klasserom) skal kursdeltager følge vårt pedagogiske undervisningsopplegg ved å møte og være til stede ved hver undervisnings økt (gjelder ikke nettstudier), få godkjent alle obligatoriske innleveringer, gjennomføre prøveeksamen og gå opp til første eksamen etter avsluttet kurs.
  • B. Kursdeltager må etter at fellessensuren har falt sende Metis Privatistskole en skriftlig søknad om refusjon av kurspengene i det faget det gjelder. For at skolen skal behandle søknaden må skolen ha søknaden i hende innen 30. juni kl 16.00 for eksamener tatt våren samme år og innen 20. januar kl 16.00 for eksamener tatt høsten året før. Hvis disse datoene lander på en lørdag eller søndag er fristen kl 16.00 siste fredag før.
   • Forbedring av karakter: Søknaden må inneholde kontonummer hvor pengene skal tilbakebetales, dokumentasjon av karakteren fra videregående skole i det aktuelle faget, samt dokumentasjon av resultatet fra privatisteksamen.
  • NB! Dersom kursdeltager ikke har betalt kurspengene i henhold til mottatt faktura fra oss før kursdeltager avlegger eksamen, vil søknad om tilbakebetaling av pengene uansett bli avvist. Kurset må være betalt i sin helhet før eksamen for at karaktergarantien vår skal være gjeldene. I fag som har mer enn en karakter/eksamen er det karaktersnittet som teller. Dersom eleven har sendt klage på eksamenskarakteren vil behandlingen av søknad om karaktergaranti bli besvart etter at resultatet av klagen foreligger.
 9. Avbrudd og utmelding fra kurs
  For kursdeltager som anses å være forbrukere gjelder følgende:
  • A. Ved oppsigelse av kursplass før kursoppstart vil Kursdeltager få kreditert kursavgiften med fradrag av registreringsavgift kr. 1.000,- pr. fag/kurs. (maks to registreringsavgifter pr. deltager uansett antall fag/kurs en melder seg av i samme avmelding.) En kurspakke regnes som minimum to fag.
  • B. Oppsigelse av kursplass etter kursstart:
   1. Kurs/kurspakker som varer inntil 6 måneder: Kurset skal betales fullt ut. (Dette punktet gjelder ikke nettstudier).
   2. Kurs/kurspakker som varer mer enn 6 måneder og mindre enn 12 måneder: Ved avbrudd i løpet av 1. semester betales 70% av årlig kursavgift, ved avbrudd i periodene mellom 1. semesters slutt og 2. semesters start betales 75% og ved avbrudd i løpet av 2. semester betales 100%. (Dette punktet gjelder ikke nettstudier).
   3. Kurs/kurspakker som varer mer enn 12 måneder og mindre enn 18 måneder: Ved avbrudd i løpet av 1. semester betales 40% av total kursavgift, ved avbrudd i periodene mellom 1.semesters slutt og 2. semesters start betales 50%. Ved avbrudd i 2. Semester og frem til kursstart 3. semester betales 75% og ved avbrudd etter 3. Semesters start betales 100%. (Dette punktet gjelder ikke nettstudier).
   4. Kurs som varer 2 år: kursdeltager har anledning til å melde avbrudd for 2. kursåret innen utgangen av uke 25 der 2. året starter på høsten og innen utgangen av uke 48 i foregående år der 2. året starter på våren – uten ytterligere kostnader. Utmeldingen bør sendes skriftlig til skolens administrasjon. Skjer utmeldingen etter nevnte frist så må Kursdeltageren betale 70% av 2. års kursavgift, 75% for avbrudd i perioden 3. semesters slutt og 4. semesters start, og 100% ved avbrudd i løpet av 4. semester. (Dette punktet gjelder ikke nettstudier).
  • C. Kursdeltaker har 14 dagers angrerett etter mottatt bestillingsbekreftelse. Avmelding skal skje skriftlig per brev eller e-post med utfylt angreskjema vedlagt. Det er ikke anledning til å ta forbehold om støtte fra Lånekassen. Angrefristen på 14 dager gjelder selv om kursdeltaker skulle få avslag på støtte fra Lånekassen.
  • D. Skolen vil ved dokumentert sykdom eller ved andre tungtveiende grunner etter skriftlig søknad kunne godkjenne midlertidig avbrekk i kurset.
  • E. Ved avbrudd som følge av uforutsett innkalling til militærtjeneste har Kursdeltageren rett til å foreta midlertidig avbrekk i kurset dersom militærtjenesten gjør det umulig å gjennomføre kurset i henhold til opprinnelige planer og Kursdeltageren har varslet skolen omgående etter å ha mottatt innkallingen.
  • F. Dersom kurset avbrytes på grunn av uforutsette, alvorligere forhold som gjør videre skolegang urimelig tyngende eller umulig (personlig force majeure) betales bare for tilbudt undervisning. Utdelt materiale skal i slike tilfeller leveres tilbake til skolen.
  • G. Kursdeltager som ikke regnes som forbruker skal betale for kurset slik det fremgår av avtalen.
  • H. Formkrav – dersom Kursdeltager avbryter kurset midlertidig eller sier fra seg kursplassen bør skriftlig varsel om dette sendes skolens administrasjon.
  • I. Bevisbyrde – Kursdeltager har bevisbyrde og må godgjøre årsaken til kursavbrudd for de tilfeller hvor Kursdeltageren har rett til midlertidig eller endelig avbrudd etter denne avtale.
  • J. Mislighold av avtalen
   Skolens mislighold: dersom skolen misligholder avtalen ved at den ikke gir det kurstilbudet, eventuelt ikke den kvalitet på dette, som Kursdeltageren har krav på etter avtalen, har skolen rett til å kompensere dette i form av supplerende eller alternativt relevant opplæringstilbud. Såfremt ikke forholdet kan utbedres i samsvar med ovennevnte, kan Kursdeltageren heve avtalen dersom det foreligger vesentlig mislighold fra skolens side. Melding om slik heving må gis skolen innen rimelig tid, og meldingen skal være skriftlig. Skolen vil da refundere betalte avgifter for resterende kursperiode. Utover det som er angitt ovenfor, kan ikke Kursdeltageren gjøre noe krav gjeldende mot skolen som følge av mislighold. Dette gjelder ikke Kursdeltagere som anses å være forbrukere som kan kreve erstattet direkte dokumenterbart tap som er adekvat, men ikke indirekte tap. Slik erstatning er begrenset oppad til et beløp tilsvarende verdien av betalt kursavgift. Kursdeltagerens mislighold: ved mer enn 14 dagers forsinket innbetaling av registrerings- eller kursavgift eller annen godtgjørelse til skolen, skal Kursdeltageren betale rente i henhold til lov om rente ved forsinket betaling av 17.12.76 nr 100, og purring vil bli sendt. Det vil påløpe et purregebyr på kroner 50. Er ikke kravet betalt innen 14 dager etter purring er sendt vil kravet bli inndrevet gjennom rettslig inkasso i henhold til inkassoloven. Ved vesentlig mislighold av avtalen fra Kursdeltagerens side, kan skolen heve den etter forutgående varsel. Skolen skal skriftlig gi melding om slik heving.