Oppdatert informasjon om tilsynssaken 2012-2014

SETTE PUNKTUM. Trond Botnen, som overtok som daglig leder ved Metis videregående skole, Bergen Private Gymnas og konsernsjef i Metis Education AS i slutten av 2014, er glad for å nå snart kunne legge det 7 år gamle kravet bak seg. – Vi har endret praksis allerede i 2015; så dette gamle kravet vil ikke få noen betydning for nåværende skoledrift, sier Botnen.

Publisert: 05.03.2019

Til elever og foresatte ved Bergen Private Gymnas og Metis videregående:

Gammelt tilbakebetalingskrav får ingen betydning for elever, ansatte eller skoledriften fremover.

Etter tilsyn ved skolene for årene 2012-2014 har Metis videregående og Bergen Private Gymnas nå mottatt den andre delen av foreløpig tilsynsrapport fra Utdanningsdirektoratet. Vi har ventet i nærmere 4 år på denne rapporten og er glad den nå kommer slik at skolene snart kan få satt punktum for denne 7 år gamle tilsynssaken.

Som ventet er forslaget i den foreløpige rapporten at hver av skolene nå må betale tilbake 0,8 % av statsstøtten for disse tre årene. Dette utgjør 2,1 millioner for Metis videregående og 1,8 millioner for BPG. Tilbakebetalingskravet er slik skolene har sett for seg og vil ikke få noen betydning for skoledriften fremover.
Men da slike saker lett kan gi unyansert medieomtale og politiske utspill fra småpartier som prinsipielt er i mot privatskoler; så ønsker vi å informere elever og foresatte på en åpen og ryddig måte gjennom dette brevet.

Skolene drives godt, er meget populære og har solide eiere. Samtidig har skolene lenge vært klar over at det ville komme et slikt tilbakebetalingskrav for årene 2012-14 og undertegnede har informert om dette på foreldremøtene ved skolestart. Skolene vil også få en romslig og rentefri nedbetalingsplan på kravet fra direktoratet. Skolene har videre gjort avtale med banken og skoleeierne slik at tilbakebetalingskravet ikke vil få innvirkning på skolens økonomi. Følgende er derfor viktig å merke seg i anledning tilbakebetalingskravet:

 

  • Tilbakebetalingen får ingen betydning for skoledriften i inneværende skoleår eller i årene som kommer – hverken for Metis videregående eller BPG
  • Kravet får ingen betydning for skolenes elever
  • Kravet får ingen betydning for skolenes ansatte
  • Kravet får ingen betydning for de flere tusen som har søkt plass på skolene til høsten
  • Ingen økning i skolepenger for elevene som følge av tilbakebetalingskravet
  • Kravet er for 5-7 år tilbake i tid og ikke representantivt for nåværende skoledrift (etter 2014)

Bakgrunnen for tilbakebetalingskravet

I 2011 hadde direktoratet tilsyn med skolene hvor de konkluderte med at skolene måtte betale tilbake 10 % av statsstøtten for dette året. I hovedsak dreide tilbakebetalingskravet seg om hva som var markedspris for lokalene som skolene leide av Metis Education AS. Metis Education AS er skoleeier og morselskap i Metis-konsernet. Metis Education AS leide lokalene av huseier og fremleide disse til skolene i tråd med skolenes behov og til det som ble vurdert som markedspris.

I 2011 var det ikke mulig for hver enkelt skole å alene skaffe finansiering av nye Mac-datamaskiner til elevene. Disse måtte kjøpes inn før skolestart – før en visste hvor mange elever som valgte å begynne på den enkelte skolen og som igjen dannet grunnlaget for statsstøtten en fikk tildelt det aktuelle skoleåret. Statsstøtten baserer seg på telling av elevene som først skal gjøres 1. oktober. Ingen ville den gang for 8 år siden bistå skolene med finansiering av datamaskiner til elevene. Metis Education AS var da deleier av Akademiet Holding AS – som eide en rekke Akademiet-skoler rundt i hele landet. Finansieringsproblemet ble løst ved at Akademiet Holding AS forhandlet frem en kjøpsavtale med en leverandør; som også Metis Education AS kunne ta del i. Ved å benytte stordriftsfordeler skaffet Akademiet Holding AS også gode kvantumsrabatter knyttet til innkjøp av datamaskiner. Gjennom rabattene til Akademiet Holding AS kunne Metis Education AS da skaffe til veie datamaskiner samlet til begge de to videregående skolene i Bergen. Som eier av flere skoler og som et selskap som også drev med annen inntektsbringende virksomhet enn de to statsstøttede videregående skolene fikk Metis Education AS lån i banken til å kunne kjøpe inn datamaskinene. Disse datamaskinene valgte skolene å lease fra Metis Education AS til det som ble vurderte som markedspris.

Direktoratet på sin side mente derimot at skolene hadde betalt over markedspris både når det gjaldt husleie og leasing av datamaskiner. Tilsynssaken for 2011 er avsluttet og skolene har for lengst gjort opp tilbakebetalingskravet fra den gang.

Men hvorfor blir det et tilbakebetalingskrav også for årene 2012-14 når skolene fikk et krav allerede etter 2011-tilsynet?

Utfordringen for skolene er at saksbehandlingen av 2011-tilsynet tok langt tid hos myndighetene. Kunnskapsdepartementet kom først med den endelige konklusjonen etter 2011-tilsynet 19. desember 2014. Dette medførte at skolene ikke hadde anledning til å endre praksis eller forhandle frem nye husleieavtaler eller datamaskin-leasingsavtaler for årene 2012, 2013 og 2014. Et samlet tilsyn for disse tre årene resulterte derfor som ventet nå i et nytt tilbakebetalingskrav også for årene 2012-14 – i tråd med 2011-tilsynet. Skolene endret umiddelbart praksis og fra og med 2015 har vi tilpasset oss innholdet i 2011-tilsynet.

Store endringer og tilpasninger fra 2015

Etter at tilsynsrapporten for 2011 kom 19. desember 2014 har det blitt gjort flere endringer. Undertegnede har overtatt som daglig leder ved Bergen Private Gymnas og Metis videregående skole samt som konsernsjef i morselskapet Metis Education AS. Skolene har også fått nytt styre bestående utelukkende av eksterne personer uten tilknytning til skolene.

Mens skolene var en del av skolekjeden Akademiet i årene 2011, 2012, 2013 og 2014 – hvor tilbakebetalingskravene stammer fra – har vi etter 2011-tilsynet trukket oss ut av Akademiet-kjeden. Den ene av våre to videregående skoler har også byttet navn fra Akademiet til Metis videregående. Fra og med 2015 har vi også innrettet oss i tråd med tilsynet fra direktoratet for 2011. Dette er også rapportert til direktoratet i januar 2015.

Veien videre

Skolene har gått gjennom den foreløpige tilsynsrapporten og kommet med tilsvar til direktoratet. Her har skolene påpekt en del faktafeil i direktoratets foreløpige rapport samt argumentert for skolenes forståelse av markedspris 5-7 år tilbake i tid – i perioden som tilsynet gjelder for. Gjennom den foreløpige rapporten har skolene også blitt gjort oppmerksom på en feil som er gjort mellom skolene og morselskapet knyttet til et leasing-depositum for Macbook-maskinene. Her har morselskapet nå umiddelbart tilbakeført dette beløpet til skolene. Ved 2011-tilsynet ble tilbakebetalingskravet redusert med 1/3-del etter skolens tilsvar. Deretter kommer direktoratet med en endelig tilsynsrapport. Den endelige rapporten kan skolene så bringe inn for Kunnskapsdepartementet – som vil behandle saken på nytt uavhengig av direktoratet. Denne prosessen vil kunne ta nærmere halvannet år. Det endelige tilbakebetalingskravet vil nok ikke foreligge før nærmere jul i 2020 – med start på nedbetaling utover i år 2021. Foreløpig tilsynsrapport får ingen innvirkning på hverdagen på de to skolene. Skolehverdagen går sin vante gang for både elever og lærere – mens skoleledelsen og styret håndterer den foreløpige tilsynsrapporten videre.

Om skolene

Til slutt vil jeg legge til at skolene våre stadig har ulike tilsyn utover de to ovennevnte i regi av direktoratet. Skolene kommer alltid meget godt ut og vi setter vår ære i å følge alt av lover og forskrifter samt levere god kvalititativ undervisning og et godt skolemiljø til våre elever. Dette fokuset på å ha dyktige lærere og et godt læringsmiljø har ført til at Metis videregående og Bergen Private Gymnnas har hatt en voldsom vekst siden oppstarten i 2004. I dag har skolene til sammen 1.115 elever og 2-3 søkere til hver skoleplass. Skolene har en fullføringsgrad på over 97 % og er to av byens mest populære videregående skoler – enten en sammenlikner med andre private skoler eller de offentlige. Inntaksprosessen for neste skoleår er i full gang på både Metis videregående og Bergen Private Gymnas. Søknadene strømmer fortsatt på og ferske tall viser at det også for kommende skoleår går mot rekordhøye søkertall til begge skolene.

Nylig har vi også forlenget leieavtalene med huseier – i første omgang med 13 år frem til 2032 – som betyr at vi kan fortsette å utvikle våre to videregående skoler midt i Bergen sentrum i mange år fremover.

Håper dette var nyttig og oppklarende informasjon.

Skulle dere ha spørsmål er det bare å kontakte skolenes administrasjon eller undertegnede.

 

Med hilsen

Trond Botnen

Daglig leder på Bergen Private Gymnas og Metis videregående skole

Telefon og e-post

09 321 vgs.bergen@metis.no